Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitie’s
1. koper: De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten waarmee zij een economisch geheel vormt, dan wel zich van bedient, alsmede de partij die blijk heeft gegeven als zodanig te willen gaan optreden.
2. verkoper: Dawson Gold te Cuijk, tevens optredend als opdrachtnemer, als mede alle voor haar, ten behoeve van de onderhavige overeenkomst, werkzame en door haar ingeschakelde personen.
3. overeenkomst: De door verkoper in het kader van haar bedrijfsomschrijving met koper gesloten c.q. te sluiten, overeenkomst.
4. schriftelijk: Per brief, fax en/of e-mail, tenzij enige bepaling duidelijk maakt dat slechts per brief kan zijn bedoeld.
5. Leverancier: De partij die edelmetaalhoudende voorwerpen aanbied ter verkoop aan Dawson Gold.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met verkoper in het kader van haar bedrijfsomschrijving gesloten, c.q. te sluiten, overeenkomsten, alsmede op al haar offertes en/of aanbiedingen.
2. Met deze Algemene Voorwaarden strijdige en/of daarvan afwijkende bepalingen al dan niet opgenomen in door koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door verkoper niet aanvaard, tenzij de aanvaarding van dergelijke bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper is bevestigd.

Artikel 3 Offerte/aanbod/aanvaarding

1. Alle door verkoper verstrekte prijsopgaven, als mede alle andere door verkoper in dat verband vermelde voorwaarden, gelden als offerte, doch zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te houden dat door enkele aanvaarding door koper tot een overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan koper om bij verkoper een opdracht te plaatsen.
2. Elke bij verkoper geplaatste opdracht wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvend, aanbod van koper in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van koper dan ook.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat verkoper een opdracht integraal schriftelijk heeft aanvaard, dan wel blijk heeft gegeven door uitvoering te geven aan de opdracht deze te hebben aanvaard.
4. Alle door verkoper voorgestelde wijzigingen in het aanbod van koper, gelden als een hernieuwd aanbod dat door koper schriftelijk dient te worden aanvaard.
5. Elk aanbod van verkoper geschiedt vrijblijvend en kan, tot 14 dagen na aanvaarding, door verkoper schriftelijk worden herroepen.

Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen

1. Prijzen worden door verkoper bepaald indien van toepassing op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten.
2. Latere wijzigingen in (edel)metaalprijzen, belastingen en/of rechten kunnen door verkoper, tot het moment dat verkoper een factuur heeft verzonden, te allen tijde, en derhalve eveneens nadat een overeenkomst reeds tot stand is gekomen, eenzijdig, en derhalve zonder dat de instemming van koper vereist is, in de met koper overeengekomen prijs worden doorberekend.
3. Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals van verpakking, vervoer, verzending en/of verzekering. Dergelijke kosten komen voor rekening van koper en zullen door verkoper bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Levering, leveringstermijnen en condities

1. Alle door verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van verkoper op.
2. Elke leveringstermijn wordt (van rechtswege) verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat verkoper vooraf op de verlenging van de termijn een beroep behoeft te doen.
3. Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen op het adres van verkoper, dan wel een ander door verkoper aangewezen adres, ter beschikking worden gesteld van koper.
4. Als datum van terbeschikkingstelling geldt de eerste werkdag volgend op de laatste dag van de door verkoper opgegeven leveringstermijn, tenzij verkoper koper daaraan voorafgaand omtrent verlenging van de leveringstermijn zal hebben geïnformeerd.
5. Koper dient voor vervoer van de goederen zorg te dragen en dient vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor verzekering van de goederen zorg te dragen.
6. Indien koper de goederen niet uiterlijk binnen 3 werk dagen na de datum van terbeschikkingstelling bij verkoper heeft opgehaald, of heeft doen ophalen, is verkoper gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.
7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is verkoper te allen tijde gerechtigd in delen te leveren en te factureren.
8. Indien in afwijking van het voorgaande is overeengekomen dat verkoper voor vervoer van de goederen zal zorg dragen, dan wordt als moment van levering beschouwd het moment dat de goederen het adres van verkoper verlaten. Verkoper is in dat geval vrij om de wijze van vervoer te bepalen.
9 Indien verkoper voor vervoer zorg draagt, dient koper verkoper is staat te stellen de goederen, overeenkomstig de gegeven verzendinstructies, af te leveren, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is om (opslag)kosten in rekening te brengen.
10. Indien is overeengekomen dat verkoper voor verzekering van de goederen zal zorg dragen, dan zal verzekering plaatsvinden onder de bij verkoper gebruikelijke voorwaarden.
11. Indien de overeenkomst betrekking heeft op edelmetaalhandel op termijn, dan wordt de leveringstermijn berekend vanaf het moment dat koper de door verkoper vereiste zekerheid heeft gesteld.
12. Ingeval levering niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen leveringstermijn (inclusief een eventuele verlenging op basis van lid 2 van dit artikel), is koper gerechtigd om verkoper schriftelijk een termijn te stellen, waarbinnen verkoper alsnog voor levering dient zorg te dragen. Een dergelijke termijn dient tenminste gelijk te zijn aan 10 werkdagen. Indien verkoper binnen de aldus door koper gestelde termijn niet alsnog voor levering zorg draagt, is koper gerechtigd de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden. Koper kan daaruit echter nimmer het recht ontlenen om aanspraak te maken op schadevergoeding.

Artikel 6 Betaling en betalingscondities

1. Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen tot dat koper voor volledige betaling inclusief de betaling van eerdere leveringen heeft zorg gedragen, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.
2. Bij alle overeenkomsten dient de betaling te zijn geschied binnen 5 werkdagen na de datum van sluiten overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verkoper. Voornoemde betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan is koper van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
3. Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3 %. Tevens is koper als dan 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van€ 150,-
4. Betaling strekt in eerste instantie ter voldoening van eventueel verschuldigde wettelijke rente, ter voldoening van eventuele incassokosten en wordt vervolgens in mindering gebracht op eventueel eerder openstaande vorderingen, oudste eerst, ongeacht een door koper opgegeven betalingsinstructie.
5. Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van verkoper.
6. Goederen worden geleverd na betaling aan verkoper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verkoper.

Artikel 7 Eigendom en eigendomsvoorbehoud

1. Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven het eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn betalingsverplichtingen -inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- heeft voldaan.
2. Koper is enkel in het kader van zijn gewone bedrijfsvoering gerechtigd goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te verhandelen en te bewerken. Daarbij dient koper te allen tijde een aan het door verkoper gehanteerde eigendomsvoorbehoud gelijkwaardig voorbehoud te bedingen. Verpanding, of anderszins bezwaring, van dergelijke goederen is niet toegestaan.
3. Indien koper de goederen bewerkt en daarvan een nieuw goed vormt, dan wordt koper geacht dit ten behoeve van verkoper te hebben gedaan. Verkoper heeft de eigendom van het gevormde goed totdat koper aan al zijn betalingsverplichtingen inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- heeft voldaan.
4. Zolang koper voor verkoper goederen onder eigendomsvoorbehoud onder zich houdt, is koper verplicht verkoper onverwijld te informeren ingeval:
a. Derden rechten op deze goederen doen gelden.
b. Van faillissement, of de aanvraag daarvan.
c. Aanspraak wordt gemaakt op de Wet Schuldsanering.
d. Van surseance van betaling, of de aanvraag daarvan.
e. Van elke andere omstandigheid die de eigendomsrechten van verkoper kan beïnvloeden.

Artikel 8 Bewaarneming

1. Alle door verkoper in bewaring gegeven goederen dienen door koper adequaat verzekerd te blijven.

Artikel 9 Reclame en klachten

1. Direct bij in ontvangst name van de goederen dient de hoeveelheid ontvangen materiaal, als mede de kwaliteit daarvan, te worden gecontroleerd. Voor de hoeveelheid is de vermelding daarvan op de door verkoper vervaardigde factuur doorslaggevend.
2. Reclames betreffende de hoeveelheid van de ontvangen goederen dienen binnen 48 uur nadat de goederen door koper in ontvangst zijn genomen, schriftelijk aangetekend aan verkoper te worden gemeld. Bij overschrijding van dit voorschrift vervallen alle eventuele verplichtingen van verkoper terzake.
3. Reclames betreffende de kwaliteit dienen binnen 8 dagen nadat de goederen door koper in ontvangst zijn genomen schriftelijk , aangetekend- aan verkoper te worden gemeld. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle eventuele verplichtingen van verkoper terzake, tenzij koper kan aantonen dat het betreffende gebrek niet eerder door haar geconstateerd kon worden.
4. Bij een door verkoper gegrond bevonden reclame, kan verkoper nimmer tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verbandhoudende factuur.
5. Bij reclame dienen de goederen ter inspectie van verkoper beschikbaar te worden gehouden. Indien mogelijk zal inspectie plaatsvinden op het bedrijfsterrein van koper. Indien dit naar de beoordeling van verkoper noodzakelijk is, dienen de goederen door koper te worden geretourneerd in overeenstemming met de instructies van verkoper.
6. Retourzending zonder uitdrukkelijke schriftelijke instructie van verkoper, worden door verkoper niet geaccepteerd, c.q. niet in ontvangst genomen, c.q. aan koper geretourneerd. Voor dergelijke zendingen aanvaardt verkoper geen kosten.

Artikel 10 Ontbinding en opschorting

1. Elke toerekenbare tekortkoming van koper onder van de met verkoper gesloten overeenkomsten, dan wel indien het faillissement van koper is aangevraagd, dan wel surseance van betaling, of indien verkoper om andere redenen gronden heeft om aan te nemen dat koper enige verplichting niet zal nakomen, geeft verkoper het recht om elke overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
2. Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen op koper direct opeisbaar.

Artikel 11 Overmacht

1. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, overstroming, brand, staking, bedrijfs – en transportstoornissen, gebrek aan grondstof of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, schaarste in edelmetalen welke niet aan verkoper zijn toe te rekenen en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.
2. Verkoper is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met koper op te schorten, gedurende de periode dat ten aanzien van enige verplichting van koper sprake is van overmacht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid/schadevergoeding

1. Verkoper kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verkoper. Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van enige schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de waarde van de door koper verstrekte opdracht.
2. Behoudens voorgaande aansprakelijkheid, vrijwaart koper verkoper voor alle aanspraken van derden voortkomende of verbandhoudende met de met koper gesloten overeenkomst.
3. Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal verkoper nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen.

Artikel 13 Inname en inkoop

1. Leverancier verklaart wettelijk eigenaar van de aangeboden en/of de te verwerken goederen te zijn.
2. Indien een leverancier iets aan Dawson Gold aanbiedt voor verwerking en/of inkoop is legitimatie verplicht.
3. Leverancier verklaart dat aangeboden en/of te verwerken goederen in bezit van leverancier zijn gekomen zonder criminele activiteiten.
4. Contante betaling alleen op afspraak.
5. Iedere betaling voortvloeiend uit de inkoop door Dawson Gold van leverancier wordt genoteerd in het inkoopregister. Dit inkoopregister zal worden overhandigd aan de daartoe bevoegde instanties als daarom zal worden gevraagd.
6. Dawson Gold kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde praktijken van leverancier.
7. Inkoop van het edelmetaal tegen dagkoers van inname datum. Afhankelijk van gewicht, verontreiniging en samenstelling wordt bekeken of het materiaal direct dan wel pas na verwerking en analyse wordt ingenomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht – bevoegde rechter

1. Op alle rechtsverhoudingen met verkoper is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle eventuele geschillen met verkoper zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de terzake Nederlandse bevoegde rechter.

Artikel 15 Kennisneming Algemene Voorwaarden

Een volledig afschrift van deze Algemene Voorwaarden zal op eerste schriftelijk verzoek per brief van koper of leverancier worden verstrekt.